Потсановка мягкого знака или апострофа в белорусском языке

Потсановка мягкого знака или апострофа в белорусском языке

ПРАВОПИСАНИЕ МЯГКОГО ЗНАКА И АПОСТРОФА

Правапіс мяккага знака і апострафа

Мягкий знак для обозначения мягкости согласных пишется только после букв с, з, дз, ц, л, н, которые обозначают мягкие звуки:

1) на конце слова после мягких согласных: скрозь, вось, мядзведзь, шэсць, вучыць, роўнядзь, папараць, плынь.

В белорусском языке, в отличие от русского, в конце некоторых существительных ж.р. на -ня в форме родительного падежа мн.ч. произносится и пишется мягкий звук: песень, чарэшань, вішань, соцень;

2) в середине слова перед твердыми: процьма, восьмы, дзядзька, барацьба, стрэльба.

В слове менш и производных от него (меншыць, меншасць) произносится твердый звук н;

3) в середине слова перед буквами, которые обозначают мягкие звуки, если в других формах того же слова или в однокоренных словах эти буквы обозначают твердые звуки: цьмяны-цьма, возьмеш-возьмуць, барацьбіт-барацьба, на малацьбе-малацьба (некоторые слова с суффиксом

-б- в современном языке проверить нельзя: хрэсьбіны, носьбіт).

Если при изменении слова оба звука остаются твердыми, мягкий знак не пишется: смех-смехата, смяшыць, смяшлівы; здзеклівы; дзвесце-два і сто;

4) всегда мягкий знак пишется после звука [л’]: вельмі, ільвіца, збавіцельніца, вольніца;

5) перед некоторыми морфемами, если при их отсутствии мягкость последнего согласного сохраняется: пісьмо, нянька;

6) перед суффиксом -чык: прамень-праменьчык, камень-каменьчык, струмень-струменьчык.

Но: рулон-рулончык, услон-услончык;

7) перед -ці в постфиксе -сьці, который образует неопределенные местоимения и наречия: штось-штосьці, кудысь-кудысьці.

Постфикс -сьці нельзя путать с -сці косвенных форм существительных ж.р. на –сць и инфинитив: свеж-асц-і, расцвіс-ці;

8) перед постфиксами -це,-ма,-ся в формах повелительного накланения: раскінь-раскіньце, раскінься; звесь звесьце, звесьце; заедзь заедзьце; траць трацьце; кінь кіньма, сядзь сядзьма.

Но: прыгалубце, эканомце, рэжце;

9) перад окончанием -мі в формах творительного падежа мн.ч. существительных: людзьмі, грудзьмі, дзецьмі, саньми, коньмі;

10) перед суффиксом -ск в прилагательных, образованных от названий месяцев: студзеньскі, жнівеньскі, а также в словах восеньскі, цяньшаньскі, свіцязьскі, Чэрвеньскі раён, тайваньскі,

Но: Любань-любанскі, Хатынь-хатынскі;

11) после первой части сложных слов (в первую очередь числительных) если она заканчивается мягким согласным: чвэрць-фінал, пяцьдзесят, шэсцьсот.

Но: семдзесят, восемсот.

Не пишется мягкий знак перед звуком [в’] чарсцвець, здранцвелы, чацвёрты, Мацвей, Дзвіна.

Не обозначается на письме мягкость долгих согласных: галле, жыццё, змярканне, параўнанне.

Разделительный мягкий знак и апостроф пишутся после согласных перед буквами е, ё, ю, я, и, чтобы показать, что они обозначают сочетание звука [й] с последующим гласным.

Разделительный мягкий знак пишется только после букв з, с, дз, ц, л, н, которые обозначают мягкие звуки: вальера, калье, павільён, кампаньён, рэльеф, мільён, фельетон, каньён; Мальер.

Апостроф пишется после букв, которые обозначают твердые звуки: аб’ектыў, аб’яднаць, неад’емны, інтэр’ер, між’ярусны, надвор’е, перамір’е, п’едэстал, а также после приставок на -з и -н (в заимствованных словах) , хотя звуки [з] и [н] произносятся мягко (их смягчает следующий звук [й]): раз’езджаны, раз’яднаць, з’едлівы, з’ява, ін’екцыя, кан’юнктура, кан’юнктывіт.

Параллельные формы (с ь и без него) имеют личные формы глагола ліць: (лью и лію, льём и ліеш и т.д.).

Не пишутся разделительные знаки

1) после буквы ў: саўю, салаўі;

2) после приставок перед безударным і, который переходит в ы: абылгаць, зыначыць, зымжэць, аб’нець, з’інелы, без’іскравы;

3) в словах булён, дзяк.

1. Спишите текст. Вставьте, где нужно, ь.

Бязважкасц… — гэта нечаканас.. ці на кожным кроку, гэта самыя розныя цяжкас..ці, нязручнас..ці і перашкоды.

Каб што-небудз… зрабіц. напрыклад, паглядзец.. у ілюмінатар, трэба не тол..кі падплыс..ці да яго, але і зафіксавацца, «замацавац…» сябе ў пэўным становішчы, бо іначай ты адплывеш ад яго з той жа хуткас..цю, з якой прыплыў.

Ал..бо воз.мем кас..мічны абед. Натурал..на, што мы там нічога не варым і не смажым. Елі мы там кансерваваныя прадукты. Захоўваліся яны ў кантэйнерах — халадзіл..ніках, падаграваліся ў электрападагравал..ніках.

Вага сутачнага рацыёну — 1380 грамаў. Агул..ная каларыйнасц..— каля 3000 калорый. Хлеб для нас выпякаўся мален..кімі, з палову запалкавага карабка, буханачкамі і запакоўваўся ў цэлафан, быццам таблеткі.

Памыцца раніцаю, прыняц.. душ ал..бо ванну ў космасе нел..га. Прынамсі, гэта звязана з вялікімі цяжкас..цямі. Там у нас былі іншыя сродкі гігіены — мален..кія і вялікія салфеткі, сухія і прапітаныя спецыял..ным лас..ёнам. (П. Клімук)

2. Спишите слова, вставляя мягкий знак или апостроф.

Ад..ютант, ал..янс, брыл..янт, вар..іраваць, біл..ярд, барэл..еф, аб..ект, недавер..е, канферанс..е, кап..ё, кампан..ён, надвор..е, прымор..е, перадгор..е, сур..ёзны, сем..янін, рэл..еф, фел..етон, міжгор..е, дыпкур..ер, двукроп..е, п..едэстал.

Больше из этой рубрики
Еще материалы

Для более подробной информации о рефератах, курсовых и дипломах на заказ ознакомьтесь с Гарантиями и Условиямипредоставления услуг

Качественные работы по доступным ценам.

Экспресс-работы за 24-48 часов без потери качества и наценки

Профессиональное выполнение курсовых, дипломных, контрольных работ, рефератов, эссе, диссертаций и других видов учебных и научных работ

Потсановка мягкого знака или апострофа в белорусском языке

 • на месте иноязычного апострофа в иностранных именах собственных, чаще всего после начальных элементов д’ и О’ (Жанна д’Арк, О’Коннор, Д’Артаньян);
 • для отделения русских окончаний и суффиксов от начальной части слова, записанной латиницей (c-moll’ная увертюра, пользоваться E-mail’ом, перевод A. Préchac’а). Сочетание иноалфавитного слова с русским наращением считается нежелательным архаизмом [2] , но в новой (2006 г.) редакции «Правил русской орфографии и пунктуации» [3] (одобренной Орфографической комиссией РАН, но официально в действие не вступившей) не указываются какие-либо стилистические ограничения.

В русском языке апостроф недавно отнесён в новую категорию знаков письменности — «небуквенные орфографические знаки» [4] (туда же входят дефис, косая черта и знак ударения).

В 1920–30-е годы (в газетах — до 1950-х) в русской орфографии (в пределах Советской России и СССР) апостроф очень часто применялся также вместо буквы «Ъ» («об’явление» вместо «объявление»). Спорадически такое употребление встречалось (хотя уже вне книг и прессы) и позже, на протяжении всего XX века, а иногда даже в наше время. Использование апострофа было следствием распространённой в первые годы Советской власти практики полного изъятия из типографского набора буквы Ъ [5] , а также тем, что в некоторых дешёвых моделях пишущих машин буква Ъ вообще отсутствовала (её, апостроф и все виды кавычек заменял единственный знак «»). [6] Сделанные в 1920-е годы рельефные надписи с апострофом «Под’езд 1, Под’езд 2…» в наше время можно видеть над подъездами московского Политехнического музея.

Украинский и белорусский языки

Использование апострофа в качестве разделительного знака нормативно в украинском и белорусском языках (в алфавитах этих языков нет буквы «ъ»).

В украинском кроме разделительной функции может означать пропуск гласной или даже согласной+гласной, особенно если усекается половина двуслогового слова: «мо’» = «може» (может), «їй бо’» = «їй богу» (ей Богу).

Другие языки, транскрипционные системы

В зависимости от языка и выполняемой роли апостроф может причисляться к знакам препинания, диакритическим знакам и иным категориям (даже к буквам). Некоторые применения апострофа:

 1. Во многих языках обозначает пропуск гласных:
  • фр.l’homme вместо невозможного le homme ,
  • англ.I’m вместо полного варианта I am ,
  • серб. онамо, ’намо вместо онамо, онамо (в старом гимнеЧерногории) и т. д.
 2. В английском может использоваться при передаче на письме опущения в разговорной речи не только гласных, но и согласных или даже последовательностей звуков «согласный + гласный»: Give ’em a try вместо Give them a try «Дай им шанс», he’ll quit Britain вместо he will… «Он уедет из Англии», She would’ve said или she’d have said вместо she would have said «Она бы сказала». Интересен особый случай использования апострофа в словах, оканчивающихся на -ing , где он указывает, что последний звук должен читаться как [n], а не как [ŋ]: I spent most o’ the day replacin’ the broken bit… вместо replacing и of .
 3. В английском также является орфографическим выражением притяжательного падежа (для отличия от сходных форм множественного числа): cats «кошки», cat’s «принадлежащий кошке», cats’ «принадлежащий кошкам».
 4. В немецком языке является орфографическим выражением родительного падежа (для отличия от именительного) у слов, оканчивающихся звуком [s]: Marx «Маркс» — Marx’ «Маркса, принадлежащий Марксу».
 5. В македонском языке обозначает гласный звук, соответствующий болгарскому [ъ], либо указывает на слогообразующее [р]: ’ргам, р’ж, ’рбиново, с’клет, к’смет и др.
 6. В транскрипции передает гортанную смычку (в семитских и других языках), в этой же роли используется в орфографии ненецкого языка (и при этом даже считается буквой).
 7. В фонетической транскрипции славянских и некоторых других языков обозначает смягчение согласных (и фактически является при этом диакритическим знаком); в чешской и словацкой письменности знак в форме почти прилипшего к букве апострофа является графическим вариантом знака «гачек» (надбуквенной птички «ˇ») и входит в состав «высоких» букв для мягких согласных, наподобие Ľ и ď.
 8. В ранний советский период наряду с машинописной непарной двойной кавычкой использовался на месте разделительного твёрдого знака (и разделительного мягкого знака?), например об’явление.
 9. В некоторых системах латинской практической транскрипции и транслитерации кириллицы апостроф (либо такой же прямой штрих, как в обозначении угловых минут) представляет мягкий знак (а твердый знак обозначается двумя апострофами либо двумя штрихами).
Читайте также:  Продление полиса осаго согласие

С апострофом по начертанию совпадает используемый в некоторых языках (например, в английском) знак препинания «закрывающая одиночная кавычка».

Коды апострофа и похожих на него символов

Типографский апостроф

Юникод содержит два кода для символов с одинаковым начертанием, типографски адекватно представляющих апостроф:

 • ( ʼ ) «апостроф-буква» — «modifier letter apostrophe» (буква-модификатор апостроф), U+02BC;
 • ( ) собственно апостроф, английская одиночная правая кавычка, кавычка-запятая («right single quotation mark», «single comma quotation mark»), U+2019.

В различных 8-битовых кодировках эти символы занимают различные кодовые позиции, а часто вообще отсутствуют. В последнем случае апостроф (и одиночные кавычки) приходится заменять суррогатными обозначениями.

Суррогатный апостроф

Два суррогатных символа (самостоятельное значение они имеют только в программировании) существуют как в Юникоде, так и в большинстве 8-битовых кодировок, в том числе в ASCII:

 • ( ) вертикальный «машинописный апостроф» — под названием «apostrophe» (апостроф) или «apostrophe-quote» (кавычка-апостроф) и с кодом 39 (шестнадцатеричным U+0027), совпадающим с кодировкой ASCII;
 • ( ` ) «машинописный обратный апостроф», код 96 (шестнадцатеричным U+0060), также совпадающий с ASCII.

Знаки близкой формы

 • ( ) штрих, используемый в научно-технических обозначениях (угловые секунды, производные и др.), код U+2032;
 • ( ) одиночная английская левая кавычка, код U+2018;
 • некоторые надстрочные диакритические знаки:
  • знаки ударения, острогою́ (U+0301) и тяжелогою̀ (U+0300);
  • знаки придыхания, тонкогоἀ (U+0313) и густогоἁ (U+0314);
  • при буквах с вертикальной верхней частью (d, t, l, L) как апостроф выглядит птичка-гачек: ľ (U+030C).

Дополнительные кодировки

Примечания

 1. Словари русского языка под ред. В. В. Лопатина, К. С. Горбачевича, Т. Ф. Ефремовой, . В. Зарвы
 2. Р. С. Гиляревский, Б. А. Старостин. Иностранные имена и названия в русском тексте. Справочник. М.: Международные отношения, 1969. Стр. 3: «теперь этот способ [включение иностранного имени в русский текст с сохранением исходной графики, но с добавлением, при необходимости, русских окончаний] признан неудобным и применяется мало». Интересно, что в 3-м издании этого же справочника (М.: Высшая школа, 1985, стр. 11) пишут уже так: «этот способ и сейчас применяется некоторыми издательствами („Медицина“), хотя окончания уже не добавляются».
 3. Правила русской орфографии и пунктуации. Полный академический справочник / Под ред. В. В. Лопатина. М.: Эксмо, 2006. Стр. 114–115. ISBN 5-699-18553-4.
 4. Те же «Правила. », стр. 111 и далее.
 5. Орфографическая реформа 1917–18 гг. упразднила не твёрдый знак как таковой, а лишь его основное употребление — на конце слов. Однако такие тонкости воспринимались с трудом и, по аналогии с ятем, «i», фитой и ижицей, люди часто считали и букву Ъ напрочь отменённой.
 6. Хотя, по правилам машинописи — апостроф проставляется путём поворота каретки на один щелчок вверх, нажатия клавиши запятой и поворота каретки на один щелчок обратно.

Wikimedia Foundation . 2010 .

Смотреть что такое “Апостроф (орфографический знак)” в других словарях:

Небуквенный орфографический знак — Небуквенные орфографические знаки категория знаков письменности, не являющихся буквами, но использующихся в написании слов (то есть принадлежащих орфографии), а не разделяющих слова (в отличие от знаков препинания, относящихся к пунктуации) … Википедия

Апостроф (значения) — Апостроф может означать: апостроф небуквенный орфографический знак русского и других языков; другие, но похожие диакритические знаки: машинописный апостроф и обратный машинописный апостроф; штрих; знаки ударений (острого и тяжёлого) и… … Википедия

Знак ударения — Знак ударения Пунктуация апостроф (’ ) … Википедия

Апостроф — У этого термина существуют и другие значения, см. Апостроф (значения). ’ Название символа Апостроф Юникод U+0027 HTML #39; UTF 8 27 Заглавная форма … Википедия

— ′ знак, обозначающий: Минута единица измерения плоских углов в 1/60 градуса, применяемая в геометрии. Акут диакритический знак. Штрих типографский знак. Апостроф орфографический знак в виде надстрочной запятой,… … Википедия

́ — Знак ударения ( ) небуквенный орфографический знак русской письменности; по другой терминологии один из надстрочных диакритических знаков. Ставится над гласной буквой, соответствующей ударному звуку. Содержание 1 Правила использования 1.1… … Википедия

— Апостроф (фр. apostrophe; или устаревшее апостроф[1] от др. греч. ἀπόστροφος) буквенный орфографический знак в виде надстрочной запятой (’), который употребляется в буквенном письме раз … Википедия

Дефис — Пунктуация апостроф (’ ) … Википедия

Косая черта — По техническим причинам сюда установлено перенаправление с /., см. статью Slashdot. / Косая черта Пунктуация … Википедия

Знаки препинания — Пунктуация апостроф (’ … Википедия

Правапіс мяккага знака і апострафа

Змякчальны мяккі знак

Літара ь (мяккі знак) ужываецца для абазначэння мяккасці зычных з, л, н, с, ц, дз:

на канцы слова: столь, верасень, мядзведзь, мазь, вось;

у сярэдзіне слова перад цвёрдымі зычнымі: пісьмо, вазьму, дзьмуць; літара ь пішацца і тады, калі пры змяненні слова цвёрды зычны чаргуецца з мяккім: пісьмо – у пісьме, вазьму – возьмеш, дзьмуць – дзьме;

пасля мяккага [л’] перад зычным (цвёрдым або мяккім): пальцы, гульня; выключэнні – словы з падоўжанымі зычнымі: галлё, ралля, вяселле.

Літара ь (мяккі знак) пішацца ў некаторых граматычных формах:

перад канчаткам мі ў назоўніках творнага склону множнага ліку, а таксама перад суфіксам чык, калі слова без гэтага суфікса канчаецца на нь: людзьмі, калясьмі, агонь – агеньчык, камень – каменьчык;

перад суфіксам ск- у прыметніках, утвораных ад назваў месяцаў: чэрвеньскі, ліпеньскі, студзеньскі; а таксама ў слове восеньскі;

у суфіксах прыметнікаў еньк-, -эньк-, аньк-: маленькі, старэнькі, свежанькі;

у складаных лічэбніках: пяцьдзесят, дзевяцьсот;

у дзеясловах загаднага ладу перад суфіксам ся ў зваротных дзеясловах і перад суфіксам це ў форме 2-ой асобы множнага ліку, калі гэтыя дзеясловы ў адзіночным ліку загаднага ладу канчаліся на ь: сустрэнься, гляньце; перад канчаткам 1-ай асобы множнага ліку ма: гляньма, едзьма;

у няпэўных займенніках і прыслоўях: хтосьці, кагосьці, кудысьці, калісьці; а таксама у слове ледзьве.

Літара ь (мяккі знак) не пішацца:

пасля мяккіх зычных перад мяккімі, калі пры змене слова абодва зычныя становяцца цвёрдымі ці застаюцца мяккімі: дзве – два, збіраць – зборы, песня – песні;

пры перадачы падоўжаных зычных: жыццё, калоссе, насенне;

перад суфіксам ск- у прыметніках, утвораных ад назоўнікаў на -нь, калі гэтыя назоўнікі – не назвы месяцаў: любанскі, разанскі, цянь-шанскі;

пасля літар ж, ш, дж, ч, р, якія абазначаюць зацвярдзелыя гукі; б, п, м, ф, якія абазначаюць губныя гукі: рэжце, Сібір, рэч, верф, восем, стэп.

Раздзяляльны мяккі знак і апостраф

Для абазначэння раздзельнага вымаўлення зычных з галоснымі е, ё, ю, я, і выкарыстоўваюцца ь (раздзяляльны мяккі знак) і ’ (апостраф).

Раздзяляльны мяккі знак пішацца пасля зычных дз, з, с, л, н, ц перад е, ё, ю, я, і, калі яны абазначаюць два гукі – [йэ], [йо], [йу], [йа], [йі]: паштальён, мільярд, парцье; але булён.

пасля прыставак, якія канчаюцца на зычны, перад е, ё, ю, я, перад націскным і: з’езд, раз’юшаны, аб’інець;

у сярэдзіне слоў пасля зычных перад тымі самымі галоснымі: бар’ер, сям’я, вераб’і;

у складаных словах пасля частак двух-, трох-, чатырох-: двух’ярусны, чатырох’ярусны.

Пасля ў (нескладовага) апостраф не пішацца: салаўі, здароўе.

Правапіс складаных назоўнікаў

Разам пішуцца складаныя назоўнікі:

са злучальнай галоснай: жывёлагадоўля, краявід, часопіс;

агульныя з часткай паў-, поў-: паўапельсіна, паўгорада, поўнач;

утвораныя ад спалучэння лічэбнік + назоўнік: трохкутнік, пяцідзёнка;

з першай часткай сама-, многа-, мала-, шмат-, узаема-: мнагабор’е, шматзначнасць, узаемаадносіны, маланаселенасць, самавызначэнне;

з першай іншамоўнай часткай аўта-, вела-, мота-, кіна-, фота-, аэра-, контр-, мікра-, макра-, неа-, бія-, грос-, метэа-, авія-, электра-, стэрэа-, гідра-, агра-: аўтазавод, веласпорт, мотагонкі, кінаафіша, фотарэпартаж, аэраклуб, контрудар (але: контр-адмірал), мікраклімат, метэазводка;

першай часткай якіх з’яўляецца дзеяслоў у форме 2-ой асобы адзіночнага ліку загаднага ладу: вярнідуб, пакацігарошак, сарвігалава (але: перакаці-поле, узвей-вецер).

Праз злучок пішуцца складаныя назоўнікі:

без злучальнай галоснай: плашч-палатка, сон-трава;

уласныя назвы з часткай паў-: паў-Беларусі, паў-Мінска;

адзінкі вымярэння: кілават-гадзіна, тона-кіламетр, чалавека-змена (але: працадзень);

састаўныя назвы палітычных партый і іх прыхільнікаў: сацыял-дэмакратыя, сацыял-дэмакрат;

з першай часткай обер-, унтэр-, штаб-, лейб-, віцэ-, экс- і слова контр-адмірал: штаб-кватэра, віцэ-прэзідэнт, экс-чэмпіён, унтэр-афіцэр;

састаўныя прозвішчы і геаграфічныя назвы: Салтыкоў-Шчадрын, Давыд-Гарадок, Камсамольск-на-Амуры (але: Наваполацк, Навагрудак).

Беларуская граматыка

Прывітанне, сябры! На гэтым сайце вы пазнаёміцеся с правіламі сучасная беларускай мовы. Поспехаў у навучанні!

Апостраф

Апостраф у беларускай мове пішацца пры асобным вымаўленні зычных толькі перад ётавымі і (за невялікім выключэннем) пасля тых літар, дзе не можа ўжывацца мяккі знак.

Правіла 1

Апостраф пішацца перад:

 • ётаванымі галоснымі е, ё, ю, я;
 • націскным іпасля ўласнабеларускіх і запазычаных прыставак, якія заканчваюцца на зычны:
  • аб-: аб’ём, аб’ява, аб’інець, аб’інелы;
  • на д: ад’ёзд, ад’ютант, пад’есці, пад’езд, пад’язджаць, перад’юбілейны;
  • на з-: з’ёзд, з’еў, з’есці, з’ява, бяз’іскравы, раз’юшаны, раз’ёхацца, уз’яднанне, дыз’юнкцыя;
  • ін-: ін’екцыя;
  • кан-: кан’юнктўра, кан’юнктывіт;
  • між-: між’іскравы, між’ярдавы, між’ярусны;
  • суб-: суб’ядзерны, суб’ядро;
  • супер-: супер’імпарт; транс-: транс’ёўрапёйскі.


ЗАЎВАГА. У словах контрігра, міжінстытуцкі, панісламізм, суперігра, суперінтэлект, трансіарданскі, форінжэктар апостраф не пішацца, паколькі гук [і] тут ненаціскны.

Правіла 2

Апостраф пішацца ў сярэдзіне слова перад е, ё, і, ю, я пасля:

 • літар, якія абазначаюць зацвярдзелыя гукі: Аж’е, Буш’е, пер’е, Ч’япа, Мар’іна Горка, Сібір’ю;
 • б, п, м, ф, в, якія абазначаюць адпаведныя губныя зычныя: Аляб’еў, Барб’е, б’ецца, вераб’і, круп’е, куп’ё, Дзям’ян, сям’я, верф’ю, саф’ян, Соф’я, В’етнам, інтэрв’ю, Пракоф’еў;
 • д, т:
  • у запазычаннях і іншамоўных уласных імёнах, дзе гэтыя гукі перад [й] не памякчаюцца: д’ябал, Д’еп, Сант’яга;
  • у складаных словах пасля першай часткі шмат-: шмат’ядзерны, шмат’ёмісты і інш.;
 • г, к, х, якія абазначаюць заднеязычныя гукі:
  • Мантэг’ю, к’янці, Лук’янаў, Рэйк’явік, Х’юстан;
  • у складаных словах пасля першай часткідвух-, трох-, чатырох-: двух’імпульсны, двух’ярусны, трох’я- русны, Чатырох’ евангелле.

Правіла 3

Апостраф пішацца ў іншамоўных уласных назвах тыпу: Д’Артаньян, Жанна Д’Арк, Жыскар Д’Эстэн, Д’Алямбэр, О’Конар, О’Ніл.

Правіла 4

Апостраф не пішацца:.

 • пасля ў (нескладовага): абаўецца, здароўе, салаўі, наўючыць, пагалоўе;
 • у складаных і складанаскарочаных словах на мяжы састаўных частак, у тым ліку калі іх часткі пішуцца праз злучок: ваенюрыст, дзетяслі, цэхячэйка, дзяржюркалегія, Мінюст (Міністэрства юстыцыі), трэд-юніён, камер-юнкер;
 • пасля прыставак на зычны, калі корань пачынаецца з а, э, ы(няётавых галосных): безапеляцыйны, сарганізаваць, зараць мяжу, зарыентавацца, сэканоміць, зымправізаваць, загітаваць, замерыканізавацца.


ЗАЎВАГА. У аказіяналізмах (словах, створаных аўтарамі) назі- раюцца адступленні ад існуючых правіл правапісу мяккага знака і апострафа. Гэта выклікана імкненнем пісьменнікаў дакладна перадаць гучанне наватвора: 3 далёкага цяплыньскага павета, пакінуўшьі ржавець з’араны плуг, спатнелае, расхрыстанае лета прыйшло — і луг ад конікаў аглух (Р. Барадулін).

Потсановка мягкого знака или апострофа в белорусском языке

Найдите правило как пишется на белорусском языке мягкий знак и апостроф! Правописание мягкого знака.


Правапіс мяккага знака і апострафа Мяккі знак бывае змякчальны і раздзяляльны. Змякчальны мяккі знак ужываецца для абазначэння на пісьме мяккасці папярэдняга зычнага, а раздзяляльны мяккі знак, як і апостраф, паказвае на раздзельнае вымаўленне зычнага з наступным галосным. З м я к ч а л ь н ы м я к к і з н а к пішацца пасля мяккіх зычных з, л, н, с, дз, ц: а) на канцы слова: мазь, соль, зелень, лось, мядзведзь, радасць; б) у сярэдзіне слова перад цвёрдым зячным: пісьмо, дзядзька, бацька; в) у сярэдзіне слова паміж двума мяккімі зычнымі, калі пры змяненні слова другі зычны становіцца цвёрдым, а першы застаецца мяккім: васьмі — восьмы, пісьменнік — пісьмо, канькі — канькоў, дзьме — дзьмуць, цьмяны — цьма; г) пасля мяккага [л] перад любым зычным (цвёрдым або мяккім) , акрамя [л’]: гульня, пальцы, столькі, вельмі.

Але: вяселле, ралля, галлё, гуллівы. Мяккі знак пішацца: а) у складаных лічэбніках

Апостроф (орфографический знак)

‘ У этого термина существуют и другие значения, см.

. Апостро́ф ( apostrophe; или устаревшее апо́строф от ἀπόστροφος) — орфографический знак в виде надстрочной (’), который употребляется в разных языков в различных функциях. Апостроф применяется:

 1. для отделения русских окончаний и суффиксов от начальной части слова, записанной латиницей (c-moll’ная увертюра, пользоваться E-mail’ом, перевод A. Préchac’а). Сочетание иноалфавитного слова с русским наращением считается нежелательным архаизмом, но в новой (2006 г.) редакции «Правил русской орфографии и пунктуации» (одобренной Орфографической комиссией РАН, но официально в действие не вступившей) не указываются какие-либо стилистические ограничения.
 2. на месте иноязычного апострофа в иностранных именах собственных, чаще всего после начальных элементов д’ и О’ (Жанна д’Арк, О’Коннор, Д’Артаньян);

В русском языке апостроф недавно отнесён в новую категорию знаков письменности — «небуквенные орфографические знаки» (туда же входят , и ).

1. Першы ўрок – правілы чытання і вымаўлення / Первый урок — правила чтения и произношения

А Б В Г Д Е Ё Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ў Ф Х Ц Ч Ш Ы Ь Э Ю Я Белорусский алфавит похож на русский.

Многие звуки произносятся так же, как русские. Однако существуют и отличия. Русской букве И и в белорусском алфавите соответствует буква І і.

В белорусском языке всегда ставятся точки над буквой Ё. Чтобы научиться произносить белорусское [г], скажите звонко звук [х].

Послушайте аудиозапись, затем прочитайте слова вслух.

Час, часам, чайнік, электрычны, чыгунка, чорны, чапля, чаравікі, човен, чырвоны, чалавек.

Апостроф — что это такое?

Изучая английский язык, русскоговорящим людям приходится осваивать правила применения одного особенного значка – апострофа. Что это такое, когда он используется и в каких языках еще применяется? Давайте найдем ответы на все эти вопросы!Рассматриваемое слово «апостроф» пришло в русский и другие иностранные языки из древнегреческого.

Употребление мягкого знака и апострофа

Мягкий знак употребляется после д, т, с, с, ц, л, н для передачи на письме мягкости обозначаемых ими согласных: 1) в конце слов (боль, сядь) 2) перед буквами, обозначающими твердые согласные (галька, станьте) 3) перед в (погреб, седьмой) 4) перед-ся в глаголах (согласись, умывается), 5) перед й, е и я, ю, есть, обозначающие два звука в словах иноязычного происхождения и российских именах (колье, бульон, Ульянов) 6) после л перед буквами, обозначающими мягкие согласные (стулья, прачечная), 7) в словах-исключениях тусклый, резчик, нянчить, бренчать, женьшень, Маньчжурия.Мягкий знак не употребляется: 1) после букв, обозначающих губные б, п, в, м, ф, 2) после шипящих ж, ч, ш, щ, после заднеязычных г, к, х и г (кровь, печь ), 3) после р в конце состава (кобзарь, верьте), за исключением фамилии Горький и образованных от него слов, 4) перед буквами,

Miassats.Ru

Употребление мягкого знака и апострофа Мягкий знак употребляется после д, т, з, с, ц, л, н для передачи на письме мягкости обозначаемым ими согласных: 1) в конце слов (боль, сядь); 2) перед буквами, обозначающими твердые согласные (галька, станьте); 3) перед о (погреб, седьмой); 4) перед -ся в глаголах (согласись, умывается); 5) перед й, йо и я, ю, есть, что обозначают два звука в словах иноязычного происхождения и русских собственных названиях (колье, бульон, Ульянов); 6) после л перед буквами, которые обозначают мягкие согласные (стулья, прачечная); 7) в словах-исключениях тусклый, резчик, нянчить, бриньчати, женьшень, Маньчжурия.

М’который знак не употребляется: 1) после букв, обозначают губные б, п, в, м, ф; 2) после шипящих ж, ч, ш, щ, после задньоязикових г, к, х и ґ (кровь, печь); 3) после г в конце состава (кобзарь, верьте), за исключением фамилии Горький и образованных от него слов; 4) перед буквами, обозначающими мягкие или напівпом’якшені согласные (песня, смех); 5) после н перед буквами, которые обозначают шипящие (меньший, барабанщик).

Правапіс мяккага знака і апострафа

13 І.Правапіс змякчальнага мяккага знака Змякчальны мяккі знак ужываецца для абазначэння на пісьме мяккасці папярэдняга зычнага (апорныя напісанні) і пішацца пасля літар з, с, дз, ц, л,н: 1. На канцы слоў: повязь, Базель, гусь, карась, мядзведзь, моладзь, папараць, госць, столь, Фаніпаль, чырвань, Чэрвень.

4. У некаторых граматычных формах: а) у назоўніках перад канчаткамі -мі: дзецьмі, грудзьмі, людзьмі, коньмі; перад суфіксам -чык, калі слова без яго канчаецца на -нь: корань – карэньчык, агонь – агеньчык, прамень – праменьчык, б) у прыметніках, утвораных ад назваў месяцаў і ад

Тенгвар для русского языка

Тенгвар — письменность, которую изобрёл Дж. Р. Р. Толкин. Во вселенной Толкина, тенгвар изобрёл эльф Феанор для записи языков квенья, телерин и валарин.

Многие другие языки Средиземья позже тоже стали использовать тенгвар, среди них язык синдарин. Само слово тенгвар означает «буквы», в единственном числе буква — «тенгва».

В левой части таблицы представлен весь тенгвар.

Апостроф

У этого термина существуют и другие значения, см.

) (_) (¦, |) (©) знак охраны смежных прав (®) символ знака обслуживания (℠) (℗) (™) Знаки Валют (¤) ( ₢ ₠ ƒ ₪ ₩ ) Редкая (⁂) (‽) иронический знак (؟) Другое В других письменностях Китайская пунктуация Апостро́ф ( apostrophe от ἀπόστροφος — «обращённый назад») — в виде надстрочной (’), который употребляется в разных языков в различных функциях.

ОРФОГРАФИЯ

Орфография (от греческих orthos – правильный и grapho – пишу) – это система общепринятых правил написания слов какого-либо языка и раздел языкознания, изучающий правописание слов. Украинская орфография изучает правила написания значимых частей слова, употребление большой буквы, правила переноса слов из строки в строку, правила написания слов вместе, раздельно и через дефис.

Орфограмме. орфографических правил

Слово орфограмме происходит от греческих orthos – правильный и gramma – буква.

Орфограмме называется правильное (отвечающее правилам или традициям) написание, которое нужно выбрать из ряда возможных. В украинском языке преобладают написанные по фонетическому принципу, когда вариантов нет и слова пишутся так, как слышатся, например дом, год, окно, брат. Однако во многих случаях человеку приходится выбирать один из возможных вариантов. Например, в слове живут второй звук произносится нечетко – приближена к и: [жеивут ‘] или [жиевут’]. В таких случаях тот, кто пишет, должен обратиться к правила написания: чтобы знать, какую букву писать (е или и) в безударном составе, надо слово изменить так, чтобы безударный звук был под ударением: живут – жить.

Орфографическим называется правило, которое необходимо применить к той или иной орфограммы на основе ее отличительных признаков.

Апостроф

Украинский язык имеет специфический знак – апостроф ( ‘). Он используется для переданных твердой, раздельного произношения согласных, не сливаются со следующими звуками: памяти пять, пятница, семь “я, бьет вьюн.

В иноязычных словах апостроф ставится в тех же позициях, как и в украинских словах. Разница в том, что апостроф ставится перед я, ю, есть, и не только после губных и р, но и после шипящих и заднеязычных, если они произносятся твердо и после них слышится звук [й]: премьер “Премьера, объект, бар “Премьер, Хьюстон, инъекции, конъюнктуры, пьедестал, Вьетнам, кьят, п ‘я.

Апостроф не ставится в иностранных словах, если я, ю, есть, и передают мягкость предыдущего согласного, Не слышится звук [й] и соответственно произношение является не разрешением, а плавной: бюро, маникюр, рюкзак, гравюра, бюджет, бювар, мюзетт, Мюнхен, мюзикл, коллатеральная, кювеляж.

Употребление мягкого знака на письме

Мягкость согласных звуков в украинском языке передается: специальной буквой (ь – мягким знаком) буквами я, ю, есть, первый звуковой элемент [и] которых смягчает предыдущий согласный: судьба, любовь; следующим громким звуком [и]: месяц, ветряк, лошадь.

Мягкий знак пишется:

1) после букв д, т, с, с, ц, дз, л, н в конце слова или состава, если эти буквы передают мягкие звуки: тень, день, боль, мазь, все, станьте мощь, медь, молодость ;

2) после мягких согласных перед в: летнего, осеннего, сегодня, трех, четырех;

3) в суффиксах ский, -цкий, -ськисть, -зькисть, -цькисть, ской, -зький, -цк:

Украинская, европейский, казацкий, запорожский, рижский, парижский, киевский, криворожский, человечество, по-болгарски, по-немецки;

4) в суффиксах -еньк, -оньк, -есеньк, -исиньк, -юсиньк: легонько, беленький, дитинонька, хорошенький, крошечный;

5) после мягкого звука [л] перед следующим мягким: учительский, стула, пальцы, столовая, читальня;

Внимание! Чтобы проверить мягкий или твердый в слове звук [л], поставьте слово в именительном падеже единственного числа: союз – союзу, полька – польке;

6) в формах родительного падежа множественного числа существительных женского рода: сердец, работниц, учениц, творений;

7) в глагольных формах повелительного наклонения: стань, выноси, выходи; станьте выносите, выходите; пишите, говорите, делайте;

8) в глагольных формах 3-го лица единственного и множественного числа настоящего способа: стоит, спит, стоят, читают, пишут, думают, составляют, готовят.

Мягкий знак не пишется:

1) после букв, обозначающих губные и шипящие звуки: степь, голубь, кровь, любовь, семь, восемь, чем, ночь, печь, идешь;

2) после р в конце состава: кобзарь, товар, писарь, Харьков (исключение Горький), верь -вирте;

3) между согласными, если первый смягчается под влиянием другого: солнца, радость, качество, конца, смех, счастье;

4) после н перед ж, ч, Ш9 ч. тоньше, меньше, другой, кончик.

Внимание! Никогда мягкий знак не пишется после 13 букв (6 л, в, м, ф (ж, ч, ш, Щ (* “г, к, где), так этими буквами обозначаются только твердые согласные звуки, которые могут ум” якшуватися в позиции перед [и].

Ссылка на основную публикацию
×
×
Элементы письменности
Знаки
Пунктуационные
(разделение слов)

Экспериментальные знаки препинания: Вопросительная запятая ( ) Восклицательная запятая ( ) Интерробанг или «вопроцательный знак» ( ) Иронический знак ( ؟ )

Саркастический знак ( )

Орфографические